Life insurance services

Country: Holy See (Vatican City State)
Language: EN BG
Customer: Национална агенция за приходите
Number: 6217472
Publication date: 14-12-2017
Contract value: 511 722 (USD)
Price original: 860 000 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Insurance services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Национална агенция за приходите
   бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52
   София
   1000
   Holy See (Vatican)
   Telephone: +359 298593226
   E-mail: d.djumalijski@nra.bg
   Fax: +359 298593099
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://nap.bg/news?id=3467
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Economic and financial affairs
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Застраховане на служителите на НАП с групова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот“ за 2018 г. и 2019 г.“.


   2. Main CPV code:
    66511000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Предметът на обществената поръчката (ОП) е „Застраховане на служителите на НАП с групова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот“ за 2018 г. и 2019 г.“.

    На застраховане подлежат вс. служители (Сл) на ЦУ и терит. структури на НАП, независимо от тяхното наименование, които са в труд. правоотношения и служ. правоотношения, вкл. и работещите на намален раб. ден, както и назначените по реда на ПМС № 66 на МС от 28.3.1996 г. Общият брой на подлежащите на застраховане Сл е: около 7 600 души — Група 1 и около 700 души — Група 2.

    Застраховани са вс. Сл на НАП към датата на скл. на договора, независимо дали са на работа или ползват някакъв вид законоустановен отпуск. Застраховани са вс. Сл на НАП независимо от тяхната възраст.

    Забележка: Посоченият бр. на Сл е с оглед числеността на работещите по служ. и по труд. правоотношения в НАП към момента на откриване на процедурата за възлагане на ОП и е условен. Броят на лицата, включени в груповата застраховка по договора, ще бъде определен към момента на подписването му.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 860 000.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    66511000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Република България и чужбина.

    1.2. гр. София, ул. „Врабча“ № 23.


   4. Description of the procurement:

    Предметът на обществената поръчката е „Застраховане на служителите на НАП с групова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот“ за 2018 г. и 2019 г.“.

    На застраховане подлежат всички служители на ЦУ на НАП и териториалните структури на агенцията, независимо от тяхното наименование, които са в трудови правоотношения и служебни правоотношения, включително и работещите на намален работен ден, както и назначените по реда на ПМС № 66 на МС от 28.3.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.

    Общият брой на подлежащите на застраховане служители е:

    — около 7 600 (седем хиляди и шестстотин) души — Група 1,

    — около 700 (седемстотин) души — Група 2.

    Застраховани са всички служители на НАП към датата на сключване на договора, независимо дали са на работа или ползват някакъв вид законоустановен отпуск.

    Застраховани са всички служители на НАП независимо от тяхната възраст.

    Забележка: Посоченият брой на служителите е с оглед числеността на работещите по служебно и по трудово правоотношение в НАП към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка и е условен. Броят на лицата, включени в груповата застраховка по договора, ще бъде определен към момента на подписването му.

    Покрити рискове:

    1. Настъпване на трайна загуба на трудоспособност или смърт вследствие злополука;

    2. Настъпване на трайна загуба на трудоспособност или смърт вследствие заболяване;

    3. Настъпване на временна загуба на трудоспособност вследствие злополука над 10 до 180 дни;

    4. Настъпване на временна загуба на трудоспособност вследствие заболяване над 20 до 100 дни;

    5. Болничен престой на застраховано лице над 5 дни до 100 дни;

    6. Осъществено зъболечение вследствие злополука;

    7. Медицински разноски във връзка с настъпила нетрудоспособност вследствие заболяване над 20 дни, настъпила нетрудоспособност вследствие злополука над 10 дни или болничен престой над 5 дни;

    8. Разходи за погребение при настъпила смърт в срока на застраховката, над разходите изплатени от НАП.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Среднопретеглена застрахователна сума при настъпване на трайна загуба на трудоспособност или смърт вследствие злополука. / Weighting: 15 %
    Quality criterion - Name: Среднопретеглена засрахователна сума принастъпване на трайна загуба на трудоспособност или смърт вследствие заболяване. / Weighting: 15 %
    Quality criterion - Name: Среднопретеглена застрахователна сума при настъпване на временна загуба на трудоспособност вследствие злополука над 10 до 180 дни. Дължимо обезщетение на ден. / Weighting: 10 %
    Quality criterion - Name: Среднопретеглена застрахователна сума при настъпване на временна загуба на трудоспособност вследствие заболяване над 20 до 100 дни. Дължимо обезщетение на ден. / Weighting: 10 %
    Quality criterion - Name: Среднопретеглена застрахователна сума при болничен престой на застраховано лице над 5 дни до 100 дни. Дължимо обезщетение на ден. / Weighting: 6 %
    Price - Weighting: 44 %
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 860 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Срок на застрахователно покритие (ЗП) — 24 мес., считано от 1.1.2018 г., независимо от датата на скл. на договора или до достигане на максимално допустимата стойност по договора в рамките на този срок. Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му и включва периода на ЗП и срока за предоставяне на обобщена информация за изпълнение на договора — 3 месеца след изтичане срока на ЗП.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Участникът следва да е лицензиран застраховател за предлаганото застрахователно покритие.

    При подаване на оферти участникът декларира съответствието с горния критерий за подбор чрез предоставяне на информацията за действащ лиценз за застраховател за предлаганото застрахователно покритие по чл. 29 от Кодекса за застраховането или по чл. 41 от същия кодекс в част ІV, раздел А „Годност“, т. 2 на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случай че съответният документ е на разположение в електронен формат, следва да бъде посочен и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.

    Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

    В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването следва да бъде изпълнено от подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. При участие на обединение на физически и/или юридически лица, което е неперсонифицирано, съответствието с критерия се доказва от всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В случай че при изпълнение на обществената поръчка участник се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, приложими се явяват разпоредбите на чл. 65 от ЗОП.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Не.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

    В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването следва да бъде изпълнено от подизпълнителите съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При участие на обединения на физически и/или юридически лица, което е неперсонифицирано, съответствието с определения в настоящата точка критерий за подбор се доказва от обединението участник, а не от лицата, включени в него.

    Деклариране съответствие с изискването се извършва чрез представяне на информация за услугите, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата. Информацията следва да включва услуги, чието изпълнение е приключило в заложения период, като се посочи предмета на услугата (вид на застраховката), получател на услугата, независимо дали е публичен или частен субект (застраховащото лице), периода на изпълнение (начална и крайна дата на застрахователното покритие), обща стойност на застрахователната премия, качество, в което участникът е изпълнил услугата (главен изпълнител, участник в обединение, подизпълнител). Информацията се представя чрез попълване на част ІV, буква В, т. 1б на ЕЕДОП.

    Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

    2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.

    В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването следва да бъде изпълнено от подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. При участие на обединениe на физически и/или юридически лица, което е неперсонифицирано, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. В случай че при изпълнение на обществената поръчка участник се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, приложими се явяват разпоредбите на чл. 65 от ЗОП.

    Към датата на подаване на офертата, участникът декларира съответствие с изискването чрез представяне на информация за техническите лица, съдържаща имената на лицата и адрес, на който ще се осъществява дейността по прием и обработка на застрахователните искове от служителите на НАП. Информацията се представя чрез попълване на част ІV, буква В, т. 2 на ЕЕДОП.

    Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

    Преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените в раздел ІІІ.1.1. и раздел ІІІ.1.3. критерии за подбор, с изключение на тези, които са били предоставени или са служебно известни на възложителя, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответни документи, издадени от компетентни органи съгласно законодателството на държавата, в която същият е установен, при условията на чл. 58, ал. 3—5 от ЗОП.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Минимално изискване по т. 1:

    Участникът трябва да има изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата си, услуги с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. Като сходни с предмета на настоящата поръчка ще бъдат приемани групови застраховки „Живот“ и/или „Злополука“ с обслужени най-малко 1 000 (хиляда служители), независимо дали обслужването е по един или повече договори с един или повече възложители. Под „изпълнена“ се разбира такава услуга, изпълнението на която е приключило в рамките на посочения от възложителя период.

    Минимално изискване по т. 2:

    Участникът следва да разполага във всеки областен град с поне едно техническо лице, което ще отговаря за прием и обработка на застрахователните искове от служителите на НАП.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, с изключение на тези, които са били предоставени или са служебно известни на възложителя, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. Определеният изпълнител представя при подписването на договора за обществена поръчка гаранция, обезпечаваща изпълнението му, в размер на 2 % от максимално допустимата стойност на договора. Гаранцията се представя във форма по избор съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор — неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-01-15
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-01-16
   Local time: 13:30
   Place:

   Административната сграда на ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на ЦУ на НАП.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Срок на застрахователно покритие (ЗП) — 24 мес., считано от 1.1.2018 г., независимо от датата на скл. на договора или до достигане на максимално допустимата стойност по договора в рамките на този срок. Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му и включва периода на ЗП и срока за предоставяне на обобщена информация за изпълнение на договора — 3 месеца след изтичане срока на ЗП.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-12-11